Register | Login

Do cung mệnh ở giữa cung phụ mẫu và cung huynh đệ nên có thể xem là cầu nối giữa cha mẹ với anh em; còn Hóa Khoa là bình ổn, hòa hoãn, theo xu hướng hòa hợp.

− Tại Dần: cha mẹ giàu có, quí hiển, sống lâu.


 

Who Voted for this Story


Username:

Password:

Remember:

 

Kannikar is an open source content management system that lets you easily create your own social network.